Diensten Gezondheidscoaching

Leeftijdsfase beleid

De bevolking en beroepsbevolking worden in snel tempo ouder. In 2020 zal Nederland 6,7 miljoen 50-plussers tellen. Een groei van 40% meer vergeleken met het huidige aantal. Tegelijkertijd ontgroent Nederland en neemt de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt af. Vergrijzing en ontgroening hebben op termijn negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt. Werkgevers die hun capaciteit en kwaliteit willen waarborgen zullen actief moeten inzetten op het behoud van oudere werknemers en het rekruteren van jongeren.

SKJ Consultancy houdt zich bezig en ondersteunt het leeftijdsfase begeleiden van mensen. Het gaat om het benutten van talent van mensen in alle levensfasen. Dit gebeurt door het vergroten van hun vitaliteit en bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van mensen. Dit laatste uiteraard naar tevredenheid van individu (en organisatie).

Vragen die kunnen spelen zijn: sluit uw werk nog voldoende aan bij uw persoonlijke behoeften, waarden en drijfveren? Biedt uw werk u de juiste inspiratie en bezieling? Bent u tevreden met wat u heeft bereikt? Welke stap(pen) zou u in uw leven en loopbaan nog graag willen zetten? Hoe blijf ik vitaal en blijf ik het werk doen wat ik leuk vind? Hierbij speelt een belangrijke rol de erkenning die je blijft ontvangen voor je werk.

Minder dan voorheen bestaat de behoefte om uzelf nog te bewijzen en te excelleren. Daarentegen groeit uw behoefte om vooral op basis van eigen condities, vanuit eigen waarden en zingeving invulling te geven aan de laatste fase van uw werkzame leven. Bij al deze vragen kan SKJ Consultancy u de helpende hand bieden en deuren voor u openen naar een nieuwe wereld!

Voor wie?

Voor iedereen, met name voor werkende 40-ers en 50-ers, die:

  • behoefte hebben aan reflectie op hun loopbaan tot nu toe en op basis daarvan gericht keuzes willen maken over een zinvolle invulling van hun tweede loopbaanhelft
  • graag werk willen blijven doen dat echt bij hun past
  • behoefte hebben aan een persoonlijke coach om gericht op hun persoonlijke functioneren te reflecteren
  • zich in hun werk willen blijven ontwikkelen

Met behulp van een persoonlijke coach werkt u gericht aan versterking van bepaalde punten van uw functioneren. Door middel van evaluatie van praktijksituaties, reflectie en huiswerkopdrachten vindt uitwisseling plaats met de praktijk en worden leerervaringen in de coaching vertaald naar de dagelijkse werksituatie. Of u maakt in alle rust de stand van zaken op. Vervolgens werkt u vitaal verder of geeft u loopbaan een andere wending.


Wijze woorden